In deze verklaring kun je nagaan wat er met je gegevens gebeurt. De handelswijze van Est Digital is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 2. Verwerkt Est Digital ook bijzondere persoonsgegevens?
 3. Met welk doel verwerkt Est Digital gegevens?
 4. Hoe beschermen wij je privacy?
 5. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden
 7. Je privacyrechten
 8. Het gebruik van cookies
 9. Contactgegevens
 10. Wijzigingen in onze privacystatement
   

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Est Digital verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt in correspondentie, op de website, of telefonisch;
 • Gegevens die tijdens je bezoek aan onze website zijn gegenereerd.

2. Verwerkt Est Digital ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens; bijvoorbeeld over gezondheid, religie, strafrechtelijk verleden of geboorteland.

In beginsel verwerkt Est Digital geen bijzondere persoonsgegevens, behalve als dat nodig is om onze wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet en noodzakelijk is voor het verwerkingsdoel. 

3. Met welk doel verwerkt Est Digital gegevens?

Est Digital verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor het verzenden van de nieuwsbrief;
 • Voor het onderhouden van contact;
 • Voor het informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • Het verbeteren van de website van Est Digital ;
 • Het bijhouden van gebruikersstatistieken op de website van Est Digital.
  Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens bij te houden of te bewaren.

4. Hoe beschermen wij je privacy?

We nemen de bescherming van je gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht je toch denken dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt je contact opnemen met ons. Onze contactgegevens zijn onderaan dit privacystatement te vinden.

5. Hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens?

Est Digital bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de realisatie van de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verstrekt, of om te voldoen aan een wettelijk vastgestelde bewaartermijn.

6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

7. Je privacyrechten

ls je wilt weten of alle persoonsgegevens die Est Digital van je heeft juist zijn, dan kunt je ons vragen een overzicht te sturen van die gegevens. Zijn de gegevens volgens jou onjuist, onvolledig of overbodig, dan kun je ons vragen deze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering insturen naar ons via de contactgegevens zoals opgenomen onder sectie 9 van dit privacystatement.

Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren. 

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kun je doen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 

8. Het gebruik van cookies

Voor informatie over de cookies die we plaatsen verwijzen we je graag naar de cookie pagina

9. Contactgegevens

Est Digital 
Middelstegracht 89s
2312 TT Leiden
071 - 51 33 371
[email protected]

10. Wijzigingen in onze privacystatement

Est Digital behoudt het recht om de privacystatement aan te passen. De meest actuele versie kunt u terugvinden op onze website.